News Report

News Report

Algehele ledenvergadering 2020

24-09-20 | Secretaris

24-9-2020

Beste leden,

Op woensdagavond 7 oktober 19:30 uur as. staat onze algehele ledenvergadering op het programma. Dit jaar iets later dan gebruikelijk, maar niet minder belangrijk!

Er staan belangrijke punten op de agenda. Het is dus van belang dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn. O.a. de stemming over de financiering die we willen aanvragen voor het nieuwe clubgebouw, is essentieel voor de toekomst van onze club. Het bestuur hoopt op je komst, en ziet dit ook als waardering van het vele werk wat afgelopen periode verzet is!

Leden die (een) punt(en) op de agenda willen plaatsen, dienen dit via mail in te dienen bij de secretaris: secretaris@rakegooier.nl. 

De agenda ziet er als volgt uit:


Definitieve agenda ledenvergadering 7 oktober 2020

1) Opening door de voorzitter.

2) Vaststellen van de agenda / ingekomen stukken.

3) Notulen ledenvergadering 12-6-2019.

4) Financieel
a. Overzicht boekjaar 2019.
b. Kascontrole. (Door Tunis Kramer en Lub Kramer)
c. Benoemen kascontrole commissie boekjaar 2020.

5) Nieuwbouw clubgebouw.
a. Overzicht van de stand van zaken door de voorzitter.
b. Financiële uiteenzetting door de penningmeester
c. Ter stemming brengen van goedkeuring financiering aanvraag nieuwbouw.

6) Bestuur en clubzaken
a. Evaluatie bestuur.
b. Barbezetting.
c. Verloting december 2020.

7) Competitiezaken

8) Rondvraag.

9) Sluiting vergadering.

6 Views - Last updated: 28-01-21